Sichuan:

Chongqing:

Guizhou:

Shaanxi:

Qinghai:

Tibet: